VEDA A VÝSKUM

Ako náš študent môžeš čerpať z plodov akademickej činnosti v oblastiach:

  • interkultúrna komunikácia

  • translatológia

  • kultúrne dejiny karpatských Nemcov, zamerané predovšetkým na výskum historickej tlače

  • slovensko-rakúske a slovensko–nemecké medzikultúrne a medziliterárne vzťahy

  • jazykové biografie a viacjazyčnosť

  • ďalšie jazykovedné a literárnovedné témy.

Katedra sa podieľa na viacerých spoločných vedecko-výskumných projektoch s Humboldtovou univerzitou v Berlíne (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft), s univerzitami vo Viedni, v Brémach, Regensburgu a ďalšími inštitúciami

 

Projekty

 

GIP

HU Berlin, VIADRINA Frankfurt/Oder

VEGA

Výskumné projekty od roku 2008 až do súčasnosti

 

APVV

Erasmus+

Výskum zameraný na rozvoj vzdelania v oblasti komunitného tlmočenia

Ďalšie

Zahraničný výskum a vedecké spolupráce