GERMANISTIKA

Nemecký jazyk a kultúra mali a dodnes majú v strednej Európe dôležitú úlohu. Aj na Slovensku patrí nemčina k jazykom, ktorý tu bol doma po stáročia.​  Na našej katedre ju môžeš študovať v troch programoch:

 • Učiteľstvo akademických predmetov (bakalárske a magisterské štúdium)

 • Prekladateľstvo - tlmočníctvo (bakalárske a magisterské štúdium)

 • Germanistika (bakalárske štúdium)

Profil absolventa

 

​​Odbor Učiteľstvo akademických predmetov Ťa pripraví primárne na povolanie učiteľa nemčiny. Ako absolvent dokážeš modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti

 • praktickej jazykovej kompetencie - slovom a písmom,

 • gramatického systému jazyka

 • kultúry, literatúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti

Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré Ťa naučia tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka. Vďaka získaným vedomostiam sa môžeš uplatniť nielen ako učiteľ a lektor na školách, jazykových školách, vo firmách, ale aj ako vedec či pracovník v širokej sfére kultúry, médií či interkultúrnej komunikácie.

 

Prekladateľ a tlmočník v 21. storočí je expert na komunikáciu – bystrý, inteligentný, zvedavý, komunikatívny, vnímavý voči detailom jazyka. Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Ťa naučí

 • prekladať rôzne druhy textov z najdôležitejších oblastí – ekonomiky, práva, kultúry, medicíny, ekológie, techniky a pod.

 • využívať zručnosti potrebné na konzekutívne resp. simultánne tlmočenie.

 • chápať teoretické súvislosti z jazykovedy, literárnej vedy a translatológie (vedy o preklade a tlmočení).

Po absolvovaní štúdia sa skvele uplatníš ako tlmočník a prekladateľ nielen vo vrcholných inštitúciách na vládnej či parlamentnej úrovni, ale aj v Európskej komisii, Európskom parlamente, v pobočkách zahraničných bánk a finančných inštitúcií na Slovensku, v diplomacii, ale aj ako prekladateľ, redaktor či editor vo vydavateľskej sfére. 

 

Medziodborové štúdium germanistiky Ti otvorí bránu do veľkého a rôznorodého sveta dnešného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska či Lichtenštajnska a zároveň získaš možnosť pozrieť sa na svoju vlastnú kultúru pohľadom zvonka. ​Vďaka zvládnutiu jazyka a vedomostiach o kultúre sa

 • naučíš používať nemčinu na vysoko profesionálnej úrovni,

 • zoznámiš sa s minulosťou aj súčasnosťou nemecky hovoriacich krajín, s ich literatúrou, kultúrou aj politikou,

 • dozvieš tiež o tradíciách nemeckého jazyka a kultúry na Slovensku.

Ako bakalár germanista môžeš pokračovať v magisterskom programe etnológie, muzikológie alebo informačných štúdií, podľa tvojej zvolenej kombinácie, prípadne vďaka štipendiu absolvovať magisterské štúdium germanistiky v niektorej z nemeckojazyčných krajín. Oblasť uplatnenia je predovšetkým vo svete vedy, kultúry a médií.

Ponuka štúdia

Na našej katedre si môžeš zvoliť odbor prekladateľ, tlmočník v jazykových kombináciách:

 • anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

 • bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

 • francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

 • grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra**

 • holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

 • chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

 • latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra**

 • nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

 • nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

 • nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

alebo ako študent učiteľstva v odboroch:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

 • učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry

 • učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry

 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

 

prípadne medziodbor v týchto kombináciách:

 • etnológia – germanistika

 • germanistika - informačné štúdiá

 • germanistika – muzikológia

Kompletný zoznam študíjnych odborov ponúkaných na FiF UK nájdeš tu.

 

Študijné programy označené ** v súčasnosti posudzuje Akreditačná komisia a do konca kalendárneho roka očakávame priznanie práv na ich realizáciu.

PD Dr. phil. habil. Sabine Eickenrodt
 
dlhodobá lektorka v rámci programu DAAD
- nemecká literatúra 19. storočia
- voliteľný predmet: F. Kafka
- doktorandský seminár.
Mgr. Elena Gajdošová
interná doktorandka
- prekladové semináre
- preklad právnych textov z a do nemčiny
- korpusový výskum
PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.
 
študijna poradkyňa
 
- konzekutívne tlmočenie
- odborný a umelecký preklad
- preklad právnych textov
Doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.
 
- dejiny nemeckej literatúry 20.st.
- povinne voliteľné semináre
PhDr. Erika Mayerová, PhD.
- vývin nemeckého jazyka
- stredoveká nemčina pre archivárov
- staršia nemecká literatúra
- morfológia nemeckého jazyka
- syntax nemeckého jazyka
LenaNielinger foto.jpg
Lena Nielinger
DAAD Sprachassistentin
nemecká lektorka
 
- jazyková prax: 
konverzácie, kreatívne písanie
- krajinoveda Nemecka
Angelika Schneider foto klein.png
Dr. Angelika Schneider
DAAD Lektorin
nemecká lektorka
- jazyková prax: gramatika, konverzácie, kreatívne písanie
- krajinoveda Nemecka
- fonetika nemeckého jazyka
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.
- konzekutívne tlmočenie
- simultánne tlmočenie
- preklad odborných textov
Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
- konzekutívne tlmočenie
- simultánne tlmočenie
- odborný a umelecký preklad
- počítače a internet pri preklade a tlmočení
- praxeológia tlmočenia
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
- Lexikológia nemeckého jazyka
- štylistika nemeckého jazyka
- didaktika nemeckého jazyka
- výberové semináre
.
Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
 
Vedúci katedry
- Úvod do štúdia literatúry (učiteľský smer)
- rozbor textu
- dejiny nemeckej literatúry 18. storočia
- výberové semináre
.
MMMag.Angelika Vybiral
 
rakúska lektorka
- jazyková prax: 
konverzácie, kreatívne písanie
- krajinoveda Rakúska

Vyučujúci

Simultánne tlmočenie

Applaus, Applaus - Sportfreunde Stiller
00:0000:00